Reklamačný poriadok

Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie môže byť: tovar zakúpený u predávajúceho.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

  • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
  • nadmerným zaťažovaním,
  • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
  • nevhodným ošetrovaním,
  • chybnou manipuláciou s výrobkom,
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.


Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.

Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

Pri reklamácii je nutné predložiť pokladničný blok alebo faktúru (k tovaru ku ktorému bol vystavený).

Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.

Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.


Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@footlandia.sk .

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru a číslo účtu na ktorý budú vrátené peniaze. 

Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho (doporučene, NIE na dobierku, tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nemusí prevziať), kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a doručenie od predávajúceho kupujúcemu (len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka a len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nie len niektorá položka) zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:

  • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
  • ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
  • ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).