Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.footlandia.sk, uskutočňované:
TENIX s.r.o., so sídlom Podzámska 16, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 45455163, DIČ: IČ DPH: SK2023009989, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,Oddiel: sro, vložka č. 26339/N. 

(ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

ČASŤ I.

Článok I.: Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúcim sa rozumie obchod Footlandia, prevádzkované: spoločnosť TENIX s.r.o., so sídlom Podzámska 16, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 45455163, DIČ: IČ DPH: SK2023009989, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,Oddiel: sro, vložka č. 26339/N. ,/ďalej len ,,predávajúci“/

Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.footlandia.sk, elektronickej pošty, telefonicky.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.footlandia.sk.

Článok II.: Objednávanie tovaru

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.footlandia.sk elektronickej pošty alebo telefonicky.

Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.

Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.footlandia.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok III.: Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
Paketa kuriérskou službou -vopred na účet/platba kartou online; orientačná doba dodania 2-14 dní ( podľa stavu na sklade/ po obdržaní platby na účet) .

Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

Poštovné/dopravné a balné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú :

  • pri doručení Paketa kuriérom pri platbe na účet predávajúceho 5,50,- Eur,
  • pri zaslaní prostredníctvom výdajných miest Zásielkovne – 3,50€ pri platbe vopred na účet,
  • pri osobnom odbere v predajni: Zdarma.


(Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.: Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.footlandia.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
Prevodom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti či platobnou kartou na mieste odberu objednávky.  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Článok V.: Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Pri neprevzatí tovaru objednaného prostredníctvom www.footlandia.sk, máme právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15,- Eur. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a odoslaná na jeho adresu. Táto musí byť uhradená do 14 dní od prevzatia.

Ak si z nejakého dôvodu kupujúci nemôže zásielku prevziať, je povinný nás telefonicky kontaktovať.


Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9
P.O.BOX 49A
950 50 Nitra 1
Tel: 037/7720216
email: nr@soi.sk